שנה גודל טקסט א   א   א

תקנון בית ספר

"לא מקומו של אדם מכבדו אלא אדם מכבד את מקומו..." (תענית כ"א, ע"ב).
 
 להורדת התקנון להדפסה וחתימה, לחץ/י כאן
 
צוות בית הספר "הרצוג" רואה בקיום סדר ומשמעת נאותים, תנאי ללמידה, לשהות בטוחה ומהנה ובסיס ליצירת אקלים בית ספרי חיובי.
תלמידי בית הספר הדוגלים בערכי כבוד האדם וסביבתו, רוצים ליצור אקלים בית ספרי מיטבי ומקבלים על עצמם לקיים את התקנון הבית ספרי.
מסמך זה ומדרג התגובה לאכיפת התקנון הבית ספרי – נבנה בשיתוף של מורים, תלמידים והורים על בסיס חוזר מנכ"ל תש"ע 1 (א), אמנה עירונית וה"אני המאמין" הבית ספרי.
 
בהמשך לתוכנית "עיר ללא אלימות" – ובהתאם לאמנה העירונית הוחלט בבית ספר "הרצוג" לשים דגש על דרכי פעולה בהבניית עקרונות חינוכיים בית- ספריים: 
לכן, מתחילת שנה"ל תש"ע, ערכנו תיאום ציפיות והגדרות על – ידי תלמידי, מורי וצוות הורי הועד המוסדי, על מנת, ליצור שפה אחידה ומשותפת בבית הספר. בהמשך,
חולקה בשנית, האמנה העירונית לכל תלמידי בית הספר. כל תלמידי בית הספר והוריהם חתמו על האמנה ובכך חידשנו את החוזה על שמירת הכללים והנהלים.
 
מטרת התקנון הבית ספרי הינה הבניית התנהגות רצויה. קביעת מדרג תגובות להתנהגות מקובלת / בלתי מקובלת. בהתאם לכך נבנה מדרג תגובות לאכיפת התקנון הבית ספרי .
מדרג התגובות הינו מתן תגובה מיידית, אחידה וברורה.
 
תקנון בית ספרי, הינו מסמך אחיד לכל באי ותלמידי בית הספר. לכן  הוחלט כי בתקנון הבית ספרי לשים דגש על חוקי "בל- יעבור":
 
א. אלימות פיזית אלימות פיסית המלווה במגע, אסורה לחלוטין – במתכוון או שלא במתכוון, במסגרת בית הספר ומחוצה לו.
 
ב. אלימות חברתית - בריונות ואלימות מילולית, אסורה פגיעה חברתית מכל סוג שהוא – אסורה פגיעה ברגשותיו של אדם אחר וחל איסור בשימוש ב"לחץ חברתי"
                                   תוך איום של  רבים מול יחיד.
 
ג. ונדליזם – אלימות והשחתת רכוש, קיימת חובה על התלמידים לשמור על רכוש הפרט והזולת במסגרת בית הספר ומחוצה לו.
 
ד. נהלים קבועים ומדידים- נהלי שגרה ופירוט ההתנהגות הרצויה.
 
כל נושא דורג לתתי נושאים. כל תת נושא פורט לתתי סעיפים במדרג התגובה. מדרג התגובה יאופיין על ידי חלוקה לשלושה מצבים – א., ב., ג.
במדרג תגובות זה יש חשיבות להתנהגות מכוונת ולהתנהגות שאינה מכוונת בכל אחד מהנושאים המרכזיים.
 
 
תקנון בית ספרי – תוכן עניינים:
 
א. התנהגות תלמידים במהלך השהות בביה"ס:
א.1 – אלימות פיזית ומילולית.
א.2 – אלימות חברתית - מניעת בריונות, השפלות,שימוש ב"לחץ חברתי" תוך איום של רבים מול יחיד ומניעת הטרדות מיניות.
א.3 - וונדליזם - שמירה על רכוש הפרט, הזולת ורכוש בית הספר.
 
ב. התנהגות תלמידים במהלך יום הלימודים
ב.1 - התנהגות תלמידים במהלך שיעור.
ב.2 - נוכחות תלמידים במהלך השיעורים.
ב.3 – אכילה ושתייה במהלך השיעור.
ב.4. – איחורי תלמידים.
ב.5. - קבלת הסמכות של אנשי הצוות החינוכי ושל העובדים.
 
ג. דרכי היבחנות תלמידים:
ג.1. – לוח מבחנים ועדכונו
ג.2. – דרכי היבחנות: מבדק, בוחן, מבחן, עבודה, מטלה אותנטית – הגדרות.
ג.3. - שמירה על טוהר הבחינות
ג.4. – מועד מרבי להחזרת מבחנים ועבודות מלווים בהערכה
ג.5. - השלמת מבחן חסר
 
ד. נהלים ושגרות
ד.1 - בטחון ובטיחות – שהות במסגרת בית ספרית.         
ד.2. - נהלי יציאה מבית הספר – באישור.
ד.3 - נוהל יציאה לקבלת טיפול רפואי
ד.4 – יציאה לחופשה ממושכת על חשבון ימי לימודים.
ד.5. - התנהגות בפעילות מחוץ לביה"ס.
ד.6. - קוד לבוש תלמידים מחייב.
ד.7. - שימוש בטלפונים ניידים.
ד.8. - צילום והקלטת תלמידים ומורים.
          
 
 
חלק א' : התנהגות תלמידים במהלך השהות בביה"ס
                                                                                                                                                                           
א.1. אלימות פיסית ומילוליתאסורה לחלוטין – במתכוון או שלא במתכוון, במסגרת בית הספר ומחוצה לו.
 
 
התקנה
התנהגות רצויה
התועלת ללומד הנובעת מביצוע התקנה
מדרג התגובה
א
ב
ג
שימוש באלימות פיזית, מילולית, וגרימת נזק אסורים בהחלט.
 
אלימות פיסית לא מכוונת:
דחיפה, מכה, הכשלה, או כל מגע אחר.
 
על התלמידים להתנהג בכבוד אחד כלפי השני, בהפסקות ובשעות השהות בבית הספר.
 
על התלמידים להתנהג בצורה בטוחה ולהימנע מסיכון עצמי.
הלומד זכאי לביטחון גופני ונפשי במהלך שהותו בבית הספר.
 
1. שיחה אישית עם התלמיד.
2. ברור ורישום.
3. תיעוד על ידי התלמיד.
4. שיחת מורה/מחנך.
5. יידוע הורים בכתב.
6. התנצלות.
1. ברור ורישום.
2. תיעוד על ידי
    התלמיד.
3. מכתב אזהרה ויידוע  
     הורים.
4. שיחת אזהרה מחנך
    הכיתה.
1. ברור ושיחת מורה /מחנך.
2. תיעוד על ידי התלמיד.
3. ידוע הורים.
4. שיחת אזהרה עם מנהל בית  
     הספר בליווי הורים.
**במקרה חריג – השעיה ליום
 אחד.
 
אלימות פיסית מכוונת:
דחיפה, מכה, הכשלה,  מכות, בעיטות, צביטות, שריטות, גזירת שיער, זריקת חפצים, יריקות, הבאת חפצים מסוכנים והכשלה בכוונה, או כל מגע אחר.
 
 
1. ברור ורישום.
2. תיעוד על ידי התלמיד.
3. שיחת מורה/ מחנך.
3. יידוע הורים.
4. מכתב אזהרה לפני הזמנת
     הורים.
5. התנצלות.
1. ברור, רישום ותיעוד.
2. שיחת אזהרה לפני
    השעיה עם מנהל/
    סגנית המנהל/ רכז
    משמעת.
3. מכתב אזהרה טרם
    השעיה.
4. ב' בהתנהגות
     בתעודה.
5. כתיבת עבודה אישית
     חינוכית והגעה לבית  
     הספר בליווי אחד
     ההורים לשיחת
     משמעת.
6. שיחה של התלמיד
    והוריו עם מנהל בית
    הספר.
 
במקרה חריג:
*יידוע ההורים בטלפון ע"י מנהל, סגנית,
יועצת, מחנכת.
**השעיה ליום אחד.
1. ברור ותיעוד.
2. שיחת משמעת עם המנהל.
3. זימון הורים לשיחה עם מנהל בית הספר.
 
במקרה חריג:
** הערה בתעודה.
*יידוע הורים בטלפון ע"י מנהל,
 סגנית, יועצת, מחנך
** השעיה לשלושה ימים תוך
   יידוע המפקחת.
** השעיה לשלושה ימים, ידוע
    מפקחת, כתיבת עבודה
    חינוכית וחזרה לבית הספר
    בליווי אחד ההורים.
* כינון ועדה בין מקצועית.
 
מתן עונשים כגון:
הגשת עבודה, עבודות למען
 ביה"ס, השעיה וזימון הורים
 במידת הצורך ועל פי חומרת
 המעשה.
*           אלימות מילולית של הורים כלפי איש צוות תגרור הפסקה מיידית של התקשורת ותישקל פניה למשטרה.
*           בריונות או אלימות פיזית של הורים כלפי אנשי צוות או תלמידים תגרור פניה למשטרה.
*           אלימות פיזית או מילולית של תלמידים כלפי אנשי צוות תגרור השעיה מידית לתקופה שתקבע ע"י מנהל בית הספר (ובכפוף לחוזר מנכ"ל) ותתקיים שיחת הורים עם
             מנהל בית הספר ו/או פניה למשטרה.

 
 
א.2 אלימות חברתית אסורה פגיעה חברתית מכל סוג שהוא - ברגשותיו של אדם אחר בשימוש ב"לחץ חברתי" תוך איום של רבים מול יחיד.
 
התקנה
התנהגות רצויה
התועלת ללומד הנובעת מביצוע התקנה
מדרג התגובה
א
ב
ג
אלימות חברתית (בריונות) מניעת הטרדות, השפלות.
 
 
 
 
 
 
יש לכבד כל אדם במסגרת בית הספר בין שהוא בגיר ובין שהוא קטין.
 
גופו של אדם הוא ברשותו לכן כל אחד ישמור מרחק סביר ביחס לגופו של אדם אחר.
יש לדבר באופן שאין בו כל אופי מיני.
 
יש להקפיד ולדבר באופן מכובד ללא קללות ואמירות הפוגעות בזולת.
 
כל תלמיד זכאי לתחושת מוגנות ובטחון ולמרחב פרטי המגן על כבודו ועל גופו.
 
1. ברור ושיחת מורה/מחנך.
2. תיעוד של כל המעורבים.
3. אזהרה ע"י הצוות החינוכי לפני
     רישום בתיק התנהגות (אם  
     המעשה יחזור פעם נוספת.)
4. מכתב התחייבות של הפוגע לא
    לחזור על התנהגות מעין זו.
5. התנצלות הפוגע בפני הנפגע .
6. המורה תנהל שיחה כיתתית
    במליאה.
7. יידוע הורים.
8. כתיבת עבודה חינוכית
    והקראתה בכיתה.
 
1. ברור ושיחת מורה/ 
    מחנכת.
2. תיעוד על ידי
     התלמיד.
3. יידוע הורים + מכתב  
    אזהרה לפני הזמנת
    הורים.
4. מניעת 2 הפסקות עם
   משימות לימודיות
    ו/או חניכה של
    תלמיד צעיר באישור  
    ההורים.
5. ידוע יועצת ושיחת
     בירור.
6. מכתב התנצלות
     לתלמיד שנפגע.
1. ברור ושיחת מורה/ מחנך.
2. תיעוד על יד התלמיד.
3. עונש חינוכי – כתיבת עבודה בנושא אלימות חברתית.
4. דיווח יועצת.
5. שיחה עם מנהל בית הספר בליווי
     הורים.
 
** במקרה חריג – השעיה ליום אחד.
אלימות חברתית מכוונת:
א. שימוש במילים גסות.
ב. קללות.
ג. מילות גנאי וכינוי
    ב"שמות".
ד. איומים באלימות פיזית.
ה. איום בחרם.
ו. חרם.
ז. לחץ חברתי (לבצע משהו  
    שלילי / חרם).
 
1. ברור ושיחת מורה.
2. עונש - מניעת הפסקה.
    (משימה לימודית)
3. תיעוד על יד התלמיד.
4. יידוע הורים.
5. מתן מכתב אזהרה.
6. כתיבת עבודה חינוכית
    והקראתה.
7. המשך טיפול בהתאם לחומרת  
     המקרה.
8.שיתוף הפיקוח , המשטרה
   וועדת משמעת בית ספרית.
 
9. השעיה מבית הספר ליום  
    לימודים בהתאם
    לחומרת המעשה.
1. ברור ותיעוד.
2. עונש – מניעת 2
  הפסקות, הכנת
  עבודה בנושא
  "אלימות" וקריאתה
    בפני כיתה.
4. שיחת אזהרה לפני
    השעיה עם המנהל/
    סגנית המנהל/ רכז
    משמעת.
5. מכתב אזהרה טרם   
    השעיה.
6. דיווח ליועצת בית
     הספר.
* במקרה חריג השעיה  
   לשני ימי לימודים.
1. ברור ותיעוד.
2. מניעת 4 הפסקות.
3. יידוע הורים באמצעות מכתב
    להורים.
4. כתיבת עבודה אישית והגעה לבית   
     הספר בליווי אחד ההורים לשיחת
     משמעת עם המנהל
5. דיווח ליועצת בית הספר.
*במקרה חריג השעיה לשלושה ימים תוך יידוע המפקחת.
 
 
 
 
 
 
 
א.2. אלימות חברתית - מניעת הטרדות מיניות
 
 
התקנה
התנהגות רצויה
התועלת ללומד הנובעת מביצוע התקנה
מדרג התגובה
 
במקרה והתקנה איננה מתקיימת
 
אלימות חברתית - אסורה התנהגות שיש בה הטרדה מינית
 
ולכן :
אסורה התייחסות מבזה לאדם ביחס לגופו, למינו ומיניותו או פניות בעלות אופי מיני, מילולי או פיזי לזולת.
 
 
יש לכבד כל אדם במסגרת בית הספר בין שהוא בגיר ובין שהוא קטין.
 
גופו של אדם הוא ברשותו לכן כל אחד ישמור מרחק סביר ביחס לגופו של אדם אחר.
 
יש לדבר באופן שאין בו כל אופי מיני.
 
יש להקפיד ולדבר באופן מכובד ללא קללות ואמירות הפוגעות בזולת.
 
 
כל תלמיד זכאי לתחושת מוגנות ובטחון ולמרחב פרטי המגן על כבודו ועל גופו.
 
 
1. ברור ושיחת מורה/מחנך.
 
2. תיעוד של כל המעורבים.
 
3. אזהרה על ידי הצוות החינוכי לפני רישום בתיק התנהגות.
 
4. מכתב התחייבות של הפוגע לא לחזור על התנהגות מעין זו.
 
5. התנצלות הפוגע בפני הנפגע .
 
6. מורה/ יועצת תנהל שיחה כיתתית במליאה.
 
7. יידוע הורים.
 
8. לכתוב מכתב התנצלות והקראתו בכיתה.ו/או התנצלות בעל – פה
    בפני התלמיד ה"נפגע".
 
9. המשך טיפול בהתאם לחומרת המקרה.
 
10. שיתוף הפיקוח , המשטרה וועדת משמעת בית ספרית.
 
11. השעיה מבית הספר בין יום אחד לשישה ימים בהתאם לחומרת המעשה.
 
 
 
*  פגיעה מינית – קלה כחמורה מחייבת בנוסף לענישה דיווח למשרד החינוך, לרווחה ולעיתים למשטרה.

 
 
א.3. וונדליזם - קיימת חובה על התלמידים לשמור על רכוש הפרט והזולת במסגרת בית הספר ומחוצה לו.
 
התקנה
התנהגות רצויה
התועלת ללומד הנובעת מביצוע התקנה
מדרג התגובה
א
ב
ג
שמירה על רכוש פרטי וציבורי
 
 
 
 
פגיעה ברכוש אישי של מישהו אחר:
א. גניבת חפצים אישיים.
ב. שבירת חפצים של תלמיד
     אחר.
ג. ציור על מחברות וקירות.
 
שמירה על ניקיון ושלמות השולחנות , הדלת, הקירות והתקרה .
 
שמירה על ספרי הלימוד אותם מקבלים בהשאלה.
 
התלמידים זכאים ללמוד בסביבה אסטטית נקייה ונעימה.
 
התלמידים זכאים ללמוד מספרי לימוד שאינם בלויים או מושחתים.
1. ברור ושיחה עם מורה/מחנך.
2. תיעוד  של המעורבים במקרה.
3. יידוע הורים.
4. התנצלות בפני החבר/ הנפגע.
5. תשלום עבור הנזק שנגרם.
1. ברור ושיחה עם
     המורה.
2. תיעוד מקרה.
3. מכתב אזהרה
     ויידוע ההורים.
4. שיחה עם היועצת.
5. במקרה וניתן רוכש
    את הפריט
    שהושחת ו/או
    משלם על הנזק.
6. עונש חינוכי -כתיבת  
    עבודה בנושא
    שמירה על רכוש.
1. ברור ושיחה עם מורה.
2. תיעוד מקרה.
3. שיחת אזהרה עם מנהל בית
     הספר.
4. תשלום על הנזק.
5. התלמיד יבצע עבודה הקשורה
    בטיפוח בית הספר .
6. שיחה עם מנהל בית הספר
    בליווי הורים.
** במקרה חריג – השעיה ליום  
    אחד.
פגיעה ברכוש של בית הספר:
א. שבירת חפצים.
ב. השחתת קירות שולחנות,
    קריעת ספרים.
ג. הצתה.
ד. גניבת רכוש.
ה. גרפיטי.
 
 
1. ברור ושיחה עם מורה/ מחנך.
2. תיעוד של המעורבים במקרה.
3. יידוע הורים.
4. התנצלות בפני החבר/ הנפגע.
5. תשלום עבור הנזק שנגרם.
6. יומיים עד שבוע ימים של
    עבודה  בבית הספר בצמוד לאב  
    בית בתום יום הלימודים
 7. תישקל השעיה ליום לימודים
     בהתאם לחומרת המעשה.
1. ברור ושיחה עם
     המורה.
2. תיעוד מקרה.
3. מכתב אזהרה
     ויידוע ההורים.
4. במקרה וניתן, רוכש  
     את הפריט
     שהושחת
     ו/או משלם על
     הנזק.
5. ביצוע עבודות
     טיפוח בית הספר  
     בתחום בית הספר.
 
 
1. ברור ושיחה עם המורה.
2. תיעוד מקרה.
3. שיחת אזהרה עם מנהל בית
    הספר ויידוע הורים.
4. תשלום על הנזק.
5. עונש חינוכי -כתיבת עבודה
    בנושא שמירה על רכוש.
6. התלמיד יבצע עבודה הקשורה
    בטיפוח בית הספר.
7. שיחה עם מנהל בית הספר
    בליווי הורים.
** במקרה חריג – השעיה ליום אחד/יומיים.
לאחר ההשעיה התלמיד יחזור בליווי הורים לשיחה עם מחנכת הכיתה/ רכזת.
 
*   במקרים של אלימות חברתית או פיזית קשה או במקרים של מעשי ונדליזם חמורים הכוללים פגיעה גופנית או מילולית קשה ו/או מסכנים את הציבור, התלמיד יעבור למדרג
    גבוה יותר בהתאם לשיקול צוות ההנהלה. כמו כן, ישותפו, על פי מידת הצורך, גורמים חוץ בית ספריים כגון משטרה או פקיד סעד.
 
תיעוד - כל מקרה בו נדרש תיעוד – עותק אחד יינתן לתיק כיתה ועותק שני לתיק אישי.
השעיה – על פי חומרת המקרה.

 
 חלק ב' – התנהגות תלמידים במהלך יום הלימודים
 
ב.1. התנהגות תלמידים במהלך השיעור
 
התקנה
התנהגות רצויה
התועלת ללומד הנובעת מביצוע התקנה
מדרג התגובה במקרה והתקנה איננה מתקיימת
התלמיד יקפיד לדבר רק ברשות המורה .
במהלך שיעור התלמיד יקפיד להקשיב ולדבר ברשות המורה על מנת שלמידתו תהיי משמעותית.
הקשבה בשיעור משרה אווירת לימוד וסדר ומאפשרת לנהל דיון איכותי בכיתה, ערך ההקשבה הוא ערך שחשוב לכל תלמיד לסגל.
בפעם הראשונה המורה יעיר את תשומת ליבו של התלמיד .
פעם שנייה – אזהרה, לאחר הפעם השנייה המורה יקיים בזמנו החופשי שיחה משמעותית עם התלמיד וידווח עליה למחנך.
פעם שלישית תירשם לו הערת משמעת.
שלוש הערות משמעת– יגררו  מכתב להורים וכן שיקול בהערכה לתעודה.
במקרים של הפרעה קיצונית בלבד למורה המלמד , המורה רשאי להוציא תלמיד מהשיעור. התלמיד יהיה חייב להיות בקרבת הכיתה ממנה הוצא התלמיד.
על שולחן התלמיד יהיה ציוד השייך למקצוע הנלמד בלבד .
בכדי לאפשר למידה משמעותית על התלמיד להיות מוכן ומאורגן עם הציוד והחומר הנדרש לשיעור.
 התלמיד יסגל לעצמו התנהגות מנומסת ומכבדת את הכיתה ואת המורה .
עיסוק במסיחי דעת מפריעה ללמידה ומשדרת חוסר כבוד לשיעור.
 
למידה איכותית יכולה להתרחש רק כשדעתו של התלמיד ממוקדת בנושא השיעור ואין מסיחי דעת בסביבה .
בפעם הראשונה התלמיד יתבקש להכניס את הציוד שאיננו שייך לשיעור לתיק.
 
בפעם השנייה תרשם לו הערת משמעת .
 
במידה והמקרה חוזר על עצמו, הורי התלמיד יקבלו הודעה בכתב ואף יזומנו לשיחה לפי שיקול דעתו של המורה.
תלמיד ילך לשירותים במהלך ההפסקה. במידה והוא חש שבמהלך השיעור הוא נזקק לצאת לשירותים, יבקש רשות לצאת ורק בהסכמת המורה יצא.
הלומד יתמקד בחומר הנלמד ולא יפריע לעצמו ולכיתתו במהלך השיעור.
התלמיד יסגל לעצמו התנהגות מנומסת ומכבדת את הכיתה ואת המורה .
במידה והתלמיד יצא מהכיתה ללא רשות תרשם לו הערת משמעת וכן מכתב להוריו בעניין.
 
 
ב.2. נוכחות תלמידים במהלך שיעור
התקנה
התנהגות רצויה
התועלת ללומד הנובעת מביצוע התקנה
מדרג התגובה במקרה והתקנה איננה מתקיימת
על התלמיד חלה חובת נוכחות בביה"ס לאורך כל ימי הלימודים כפי שמוגדר במשרד החינוך.
בכדי לאפשר למידה משמעותית על התלמיד לאורך כל השנה.
המפגש בין המורה לתלמידים בשיעור הוא בסיס לתהליך הלמידה בביה"ס.
1.השלמת החומר הלימודי הינה באחריות התלמיד בלבד.
2. היעדרויות ידווחו למחנך הכיתה.
3. האחריות למעקב חלה על התלמיד והוריו.
במידה והתלמיד נעדר מסיבה בלתי מוצדקת  הדבר ידווח ליועצת בית הספר ולהנהלה.
 

 
 
ב.3. אכילה ושתייה במהלך השיעור
התקנה
התנהגות רצויה
התועלת ללומד הנובעת מביצוע התקנה
מדרג תגובה במקרה והתקנה איננה מתקיימת
אכילה בזמן הפסקות האוכל המוגדרות בלבד.
על התלמיד לאכול בזמן המיועד לכך, במהלך ההפסקות המוגדרות.
התלמיד יסגל לעצמו נורמות התנהגות מנומסת המתאימה לשיעור.
הפרה ראשונה – המורה ידרוש מיידית את הפסקת האכילה, ידווח למחנך.
 
במידה ותלמיד לא נענה לבקשת המורה, ניתן להעניש את התלמיד באחת הדרכים: נזיפה, מכתב להורים, כתיבת עבודה ואף השעיה.
בעת בחינה או בוחן תותר האכילה עפ"י שיקול דעתו של המורה.
יש לקבל אישור מהמורה על אכילה במהלך מבחן.
האוכל יכול להפיג מתחים.
שתייה – מותרת שתיית מים מבקבוק אישי בלבד.
תותר שתייה מבקבוק אישי ואין אפשרות יציאה במהלך שיעור לשם כך.
שתיית המים עונה על צורך בריאותי.
 
ב.4. איחורי תלמידים
התקנה
התנהגות רצויה
התועלת ללומד הנובעת מביצוע התקנה
מדרג תגובה במקרה והתקנה איננה מתקיימת
על התלמיד להיות בכיתה עם השמע הצלצול, תלמיד שיכנס לכיתה אחרי שהמורה בכיתה – איחר.
 
יש להקפיד להיות נוכח בשיעור בזמן ולאפשר למידה משמעותית.
 
על התלמיד להיות מוכן ומאורגן עם הציוד והחומר הנדרש לשיעור.
עמידה בזמנים היא תנאי הכרחי להתייחסות מכבדת למסגרת הלימודית בפרט ולחברה בכלל.
בכל פעם שתלמיד מאחר עליו להמתין מחוץ לכיתה ליד הדלת בדממה והמורה יכניס את המאחרים יחד לכיתה במועד שיחליט עד 5 דקות מתחילת השיעור.
איחור ראשון – התלמיד יוכנס לכיתה ע"י המורה ואיחורו ירשם בקלסר נוכחות.
איחור שני –הערה במחברת קשר + רישום האיחור בקלסר נוכחות.
איחור שלישי – רישום האיחור + מכתב הזמנה להורים על ריבוי איחורים.
 
ב.5. התנהגות תלמידים כלפי אנשי הצוות החינוכי
קבלת סמכות של אנשי הצוות החינוכי ושל העובדים - התלמיד ידבר בצורה מכובדת כלפי אנשי צוות ההוראה.
 
התקנה
התנהגות רצויה
התועלת ללומד הנובעת מביצוע התקנה
מדרג התגובה במקרה והתקנה איננה מתקיימת
על התלמידים להישמע להוראות הצוות החינוכי גם אם ההוראות ניתנות על ידי מורה שלא מלמד אותם באופן ישיר. כולל מורה תורן, מורה ממלא מקום, מדריך חברתי או עובד מנהלה.
ביה"ס מחנך את תלמידיו להתנהגות מכבדת, מנומסת, המקבלת סמכות וחוקי מסגרת.
השמירה על קבלת סמכות של אנשי הצוות החינוכי ושל העובדים תאפשר אווירה של מוגנות, ביטחון, התפתחות ולמידה.
תתקיים שיחה במתכונת של "דיאלוג סמכותי" בין הצוות החינוכי לבין התלמיד.
 
אלימות פיזית או מילולית של תלמידים כלפי אנשי צוות תגרור השעיה מידית לתקופה שתקבע ע"י מנהל בית הספר (ובכפוף לחוזר מנכ"ל) ותתקיים שיחת הורים עם  מנהל בית הספר.
 
אלימות מילולית כלפי איש צוות תגרור תגובה.
 
בריונות או אלימות פיזית כלפי אנשי צוות או תלמידים תגרור פניה למשטרה והשעיה מידיית.

 
חלק ג' - דרכי היבחנות תלמידים
ג.1. לוח מבחנים ועדכונו
 
הנוהל
התועלת ללומד הנובעת מביצוע התקנה
 
המבחנים יערכו על פי לוח זמנים למחצית ויפורסמו בלוח המבחנים ויחולקו לכל תלמיד באופן אישי.
התלמיד ילמד לתכנן מראש את סדר היום לטווח הקצר והארוך יותר.
 
 
כל שינוי בלוח יועבר לידי התלמידים מבעוד מועד.
הדבר ימנע שינויים בלוח ואי הבנות.
 
באחריות המחנכים לתלות את לוח המבחנים בכיתות האם מיד עם פרסומו.
 
היידוע מראש מאפשר אוירה לימודית רגועה.
תלמיד יקבל מידע מדויק לפחות שבוע מראש לגבי נושא המבחן, תוכנו ומבנהו.
התלמיד לומד מתוך תחושת בטחון ללא חשש לעומסים בלתי צפויים.
להפחית חרדה לקראת המבחנים ולאפשר לתלמיד להתכונן היטב למבחן.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ג.2. דרכי היבחנות: מבדק, בוחן, מבחן, עבודה, מטלה אותנטית – הגדרות
 
הנוהל
התועלת ללומד הנובעת מביצוע התקנה
לא יערך יותר ממבחן אחד ביום.
יש להשתדל לא לשבץ שני מבחנים יום אחרי יום אלא אם אין ברירה.
מניעת עומס לתלמידים מתן אפשרות להתכונן כראוי לבחינה.
לא יתקיימו יותר משני מבחנים בשבוע.
מניעת עומס לימודי על התלמידים. לאפשר לתלמידים להתכונן היטב למבחנים.
 
אי- קיום מבחנים חוזרים
אי-קיום מבחנים חוזרים למעט לתלמידים חולים, בשיקול דעת המורה/המחנך.
 
 
אין הגבלה לגבי מספר הבחנים בשבוע, אבל אין לקיים בוחן ביום בו מתקיים מבחן.
 
הבוחן מאפשר יישום שוטף של החומר הנלמד ומונע היווצרות פערים לימודיים.
הבוחן יבדוק את ידיעותיהם של התלמידים לגבי החומר שנלמד בשלושת השיעורים האחרונים בלבד. (לא כולל את החומר שנלמד ביום קיום הבוחן)
 
מטרת הבוחן לאפשר למידה, תרגול ויישום
בוחן יכול להיות על שיעורי בית, למידה עצמית.
 
התלמיד יוכל להעריך את עצמו ולהשלים פערים לקראת מבחנים בעלי הקף גדול יותר.
אין לקיים בוחן למטרה אחרת (כולל ענישה).
 
למידה ותרגול הן מטרות חשובות והבוחן הוא כלי להשגת מטרה זו בלבד.
אין לבחון תלמיד ליד הלוח בפני תלמידי הכיתה.
 
יש לכבד את כבודו ורצונו של התלמיד.
מורה רשאי להחליט אם הבוחן יתקיים עם הודעה מראש או כבוחן פתע.
הבוחן מאפשר יישום שוטף של החומר הנלמד ומונע היווצרות פערים לימודיים.
 
ג.3. שמירה על טוהר הבחינות
הנוהל/ התקנה
התנהגות רצויה
התועלת ללומד הנובעת מביצוע התקנה
מדרג הענישה במקרה והתקנה איננה מתקיימת
יש לקיים את הבחינה בדרך ישרה ותוך כדי שמירה על טוהר הבחינות.
על הלומד להיות אחראי ללמידתו העצמאית תוך קיום בחינה בדרך ישרה.
יחסי האמון בין מורים לתלמידים וערך היושר הכרחיים לאווירה לימודית – חינוכית ומשמעותית.
במידה והתלמיד העתיק בבחינה הבחינה תיפסל וההורים יקבלו על כך הודעה.
 
העתקה נוספת תגרור השעיה מיום לימודים וחזרה לביה"ס עם ההורים לשיחה.
 
אם למרות הכול יעתיק שוב יורחק התלמיד מביה"ס לתקופה ארוכה וחזרתו תיבחן ע"י הצוות החינוכי.
 
הציון בגין פסילת מבחן הוא נכשל (0) ורישום כחלק מהציון בתעודה.
 
ג.4. מועד מרבי להחזרת מבחנים ועבודות מלווים בהערכה
 
הנוהל
התועלת ללומד הנובעת מביצוע התקנה
 
המורה צריך להחזיר מבחנים בדוקים ומתוקנים מהר ככל האפשר אך לא יאוחר משבועיים ממועד הבחינה.
 
עבודות תוחזרנה עד שלושה שבועות ממועד ההגשה.
 
כל תלמיד יחתים הורים על גבי המבחן ויגיש תיקון מבחן.
התלמיד יקבל לידיו חזרה את המבחן קרוב ככל הניתן לזמן כתיבת המבחן כך שתיקון מבחן משמעותי ישמש כחומר למידה לתלמיד.
 
 
ג.5. השלמת מבחן חסר
הנוהל
התועלת ללומד הנובעת מביצוע התקנה
 
תלמיד שלא ניגש למועד א' והיעדרותו מוצדקת ו/או מסיבה מוצדקת אחרת, תשקך זכאותו לגשת למבחן בתיאום מועד עם המורה.
להלן המקרים בהם התלמיד   זכאי  להשלמת מבחן: היעדרות  מן הסיבה הבאה : מחלה.
v   אם התלמיד היה  חולה ארבעה ימים ומעלה והביא אישור מרופא. 
v   אם התלמיד היה חולה פחות מארבעה ימים –הוא צריך להביא אישור מהוריו בכתב על כך.
 
אין קיום מבחנים חוזרים
 
אפשרות לתלמיד להבחן בשל היעדרות מוצדקת לבחון ולהפגין את הידע שצבר
 
תכנון זמן נאות והיערכות מראש מסייעות לתלמיד להגביר את סיכויי הצלחתו בלימודים.
 
כמו כן האחריות להשלמת מטלות לימודיות היא על התלמיד.
 

 
 
ד. נהלים ושגרות
 
ד.1. ביטחון ובטיחות – שהות במסגרת בית ספרית:
התקנה
התנהגות רצויה
התועלת ללומד הנובעת מביצוע התקנה
מדרג תגובה במקרה והתקנה איננה מתקיימת
תלמיד ישהה בשטח בית הספר במהלך כל שעות הלימודים.
 
 
 
במהלך יום הלימודים על התלמיד להיות נוכח בשטח בית הספר בהתאם למערכת השעות האישית.
 
היציאה משטח בית הספר היא רק בליווי אחד ההורים או אדם מבוגר.
יציאה משטח בית הספר במהלך יום הלימודים מסכנת את בטחונו של התלמיד לא מאפשרת שמירה על בטיחותו.
יציאה משטח בית הספר מחייבת התייצבות עם ההורים למחרת בבית הספר.
 
ההורים והתלמיד יוזהרו שאין אפשרות לקחת אחריות על תלמיד שיוצא מבית הספר- המשך לימודיו מותנה בכך. 
התלמיד יגיש עבודה חינוכית או יושעה.
התלמיד יקיים את הוראות המורה.
 
התלמיד ינהג באופן שאינו מפריע
 לשאר התלמידים ללמוד.
 
תלמיד שנמצא מחוץ למסגרת
 השיעור חייב להתנהג בצורה
 הולמת: לשמור על שקט, לשמור על
 רכוש ביה"ס להימנע מפגיעה
 באיכות השיעורים המתנהלים
 בכיתות. 
יש להקפיד להימצא במהלך שיעור בתוך הכיתה או במקום שאליו נשלח התלמיד, ועל התלמיד להיות נוכח במקום כפי שהוסכם.
התנהגות ראויה והולמת של התלמידים מחוץ לכיתות מאפשרת למידה תקינה בכיתות הלומדות.
הפרה ראשונה – שיחה עם המחנך ועדכון הורים.
 
הפרה שנייה – הזמנת הורים והשארת התלמיד לאחר סיום הלימודים לטובת עבודות בביה"ס. 
 
במקרים קיצוניים התלמיד יושעה מבית הספר בהתאם לשיקול דעת של הצוות החינוכי.
 
 
ד.2. נוהל יציאה מבית הספר -באישור
 
התקנה
התנהגות רצויה
התועלת ללומד הנובעת מביצוע התקנה
מדרג תגובה במקרה והתקנה איננה מתקיימת
חל איסור מוחלט על יציאה מבית הספר.
 
 
תלמידי בית הספר רשאים לצאת משטח בית הספר רק על פי אישור בכתב של הוריהם ובליווי הורה או מבוגר .
הורה התלמיד יקבל אישור שחרור בכתב מטעם מזכירות בית הספר.
תלמידי בית הספר נדרשים לשהות ברחבי בית הספר במהלך יום הלימודים, על מנת לשמור על ביטחונם האישי.
פעם ראשונה – שיחה עם המחנך ועדכון הורים.
 
פעם שנייה – הזמנת הורים והשארת התלמיד לאחר סיום הלימודים לטובת עבודות בביה"ס. 
 
במקרים קיצוניים התלמיד יושעה מבית הספר בהתאם לשיקול דעת של הצוות החינוכי.
 
 
 
 
ד.3. נוהל יציאה קבלת טיפול רפואי
 
התקנה
התנהגות רצויה
התועלת ללומד הנובעת מביצוע התקנה
מדרג התגובה במקרה והתקנה איננה מתקיימת
תלמיד הנזקק לטיפול רפואי יצא מבית הספר אך ורק באישור הצוות החינוכי ובאישור שחרור ממזכירות ביה"ס.
 
במידה ומתעורר צורך לפנות את התלמיד לטיפול לבעיה דחופה המתעוררת תוך כדי למידה , התלמיד ילווה על ידי איש צוות עד להגעת הוריו.
 
במידה והתלמיד נזקק לטיפול שקבוע מראש ויזום, הוא ימציא אישור בכתב מהוריו ויצא לטיפול בליווי מבוגר. 
התלמיד יצא מהשיעור אך ורק עם אישור מהמזכירות, ועליו להודיע במזכירות כי חזר לבית הספר בתום הטיפול.
 
באחריות ההורים להודיע על כל שינוי בריאותי ביחס לילד/ה.
שמירה על בריאות הלומד , ליווי התלמיד בעת הצורך.
יציאה משטח בית הספר ללא רשות מחייבת התייצבות עם ההורים למחרת בבית הספר.
 
ההורים והתלמיד יוזהרו שאין אפשרות לקחת אחריות על תלמיד שיוצא מבית הספר- המשך לימודיו מותנה בכך. 
 
 
ד.4. יציאה לחופשה ממושכת על חשבון ימי לימודים
התקנה
התנהגות רצויה
התועלת ללומד הנובעת מביצוע התקנה
מדרג תגובה במקרה והתקנה איננה מתקיימת
תלמיד מחויב על פי "חוק חינוך חובה " להגיע באופן סדיר לבית הספר ולהימנע מחופשות במהלך תקופת הלימודים.
 
במקרים מיוחדים בלבד יקבל התלמיד אישור ליציאה לחופשה ממושכת מבית הספר תוך כדי הפעלת שיקול דעת מטעם ההנהלה ויידוע הפיקוח וקצינת הביקור הסדיר.
עמידה בזמנים היא תנאי הכרחי להתייחסות מכבדת למסגרת הלימודית בפרט ולחברה בכלל.
במידה והלומד יפסיד ימי לימוד, קיים חשש סביר שהוא יתקשה בהשלמת החומר הנלמד.
השלמת החומר הינה באחריות התלמיד בלבד.
היעדרויות בלתי מוצדקות ידווחו ליועצת ולמנהל בית הספר.
 
במידה והתלמיד נעדר מסיבה בלתי מוצדקת ומתקיימת בחינה מתוכננת. המבחן יערך במועד על פי שיקול דעת המורה.
 
**היעדרות ממושכת ו/או לא מוצדקת מחייבת דיווח לקצין ביקור סדיר.
 
 
 
 
 
 
ד.5. התנהגות תלמידים בפעילות מחוץ בביה"ס
 
התנהגות בטיולים ובפעילות חינוכית מחוץ לביה"ס
 
התקנה
התנהגות רצויה
התועלת ללומד הנובעת מביצוע התקנה
מדרג תגובה במקרה והתקנה איננה מתקיימת
כל תלמיד המשתתף בטיול או כל פעילות חינוכית מחוץ לבית הספר מתחייב לנהוג באחריות ובזהירות על פי כללי ביה"ס .
 
 
 
על כל תלמיד המשתתף בפעילות מחוץ לבית הספר: טיול, מופע אומנתי או כל פעילות אחרת יש להתנהג על פי כללי בית הספר והמקום אליו הולכים.
 
לפני כל טיול או פעילות חוץ בית ספרית תתקיים הכנה שבה יפורטו הכללים הנדרשים:
טיול – קווים אדומים שאין לעבור אותם.
מופע תרבותי – כללים מקובלים באולם.
שמירה על כללי ביה"ס תאפשר לכולם פעילות בטוחה נעימה ושקטה.
 
פעילות מחוץ לבית הספר כרוכה לעיתים בחשיפה לסכנות ולכן יש להקפיד על התנהגות נאותה, בטוחה וקבלת סמכות ומרות של הצוות החינוכי או המדריכים.
 
א. לומד שהתנהגותו חריגה ומסכנת את הסביבה או את עצמו במהלך השנה לא יצא לטיול. לפי שיקול דעתו של המחנך ורכז שכבה.
 
ב. תלמידים עם בעיות התנהגות יוזהרו על ידי מחנך הכיתה לפני היציאה לפעילות.
 
ג. אם התנהגותו לא משתפרת יזומנו הוריו.
 
ד. תלמיד שיתנהג בניגוד לכללים במהלך הפעילות יוחזר לביתו על חשבון ההורים.
 
ה. תלמיד זה יושעה מהפעילות החווייתית הבאה של השכבה. התלמיד יוכל לקבל מסגרת חינוכית חלופית בבית הספר.
 
ו. לצוות בית הספר מותר לקבוע שבידה ותלמיד איננו מקיים את כללי התקנון הוא לא יצא לפעילות מחוץ לבית הספר או שיצא לפעילות חינוכית וילווה באדם מבוגר. עלות הליווי על חשבון ההורים.
 
 
ד.6. קוד לבוש תלמידים מחייב - התלמיד יגיע עם תלבושת אחידה ולבוש הולם.
התקנה
התנהגות רצויה
התועלת ללומד הנובעת מביצוע התקנה
מדרג תגובה במקרה והתקנה איננה מתקיימת
יש להגיע לביה"ס בתלבושת ובהופעה הולמת שתכבד את התלמידים והמוסד החינוכי.
 
התלמידים חייבים להגיע עם חולצה עם שרוולים, החולצה צריכה להגיע עד למכנסיים ואין לראות חלק כל שהוא מגוף התלמיד בין החולצה למכנסיים.
 
אורך המכנסיים/החצאית, צריך להתאים למקובל בבית הספר.
 
חל איסור לנוע בבית הספר יחפים.
חובת קוד הלבוש המחייב תתקיים בכל פעילות חינוכית כולל בזמן ההמתנה במגרש הספורט.
על מנת לכבד את הלובש, המוסד החינוכי והסביבה האנושית יש להגיע בלבוש שאינו פרובוקטיבי וישמור על בטיחות התלמידים.   תלמיד יחף עלול להיפצע.
א. התלמיד יוזמן לשיחה עם המורה המקצועי תוך יידוע המחנך.
ב. התלמיד ירשם במזכירות.
 
ג. פעם שנייה שיתוף הורי התלמיד.
 
ד. פעם שלישית השעיה.
 

 
 
ד.7. שימוש בטלפונים ניידים
התקנה
התנהגות רצויה
התועלת ללומד הנובעת מביצוע התקנה
מדרג תגובה במקרה והתקנה איננה מתקיימת
שימוש בטלפונים ניידים במהלך השיעור אסור בהחלט.
 
 
מכשירי הטלפון הניידים יהיו בתיק בלבד וכבויים.
בסוף יום הלימודים ניתן להדליקם.
התלמיד יכול ללמוד כראוי רק ללא מסיחי דעת. התעסקות בעניינים שאינם קשורים לשיעור מונעת למידה מכבדת ומשמעותית. 
מדרג התגובה יכבד את פרטיות התלמיד ואת רכושו האישי.
במידה ומכשיר טלפון נייד יהיה מונח על גבי השולחן, או יופעל בדרך זו או אחרת במהלך השיעור, התלמיד יתבקש להפקיד באופן מיידי את המכשיר במזכירות בית הספר. 
מכשיר הטלפון יופקד במצב כבוי.
המורה המקצועי ירשום הערת משמעת בעניין.
המכשיר הנייד יוחזר אך ורק להורי התלמיד.
הורי התלמיד יחתמו על אישור שמעיד על כך שקבלו את המכשיר לידם.
ד.8. צילום והקלטת תלמידים, עובדים ומורים
משרד החינוך רואה בחומרה רבה הקלטה או צילום תלמידים ואנשי צוות ללא הסכמה.
תלמיד העובר על תקנה זו מסתכן בעבירה פלילית הכרוכה בתלונה למשטרה.
מכשיר הצילום/הקלטה יוחרם ויועבר לגורמים המתאימים.
 
התקנה
התנהגות רצויה
התועלת ללומד הנובעת מביצוע התקנה
מדרג תגובה במקרה והתקנה איננה מתקיימת
אין לצלם או להקליט תלמידים מורים ועובדים בביה"ס ומחוצה לו.
צילום והקלטה של תלמידים ומורים בבית הספר צריך להתבצע בהסכמה מתוך רצון לכבד את זכותו של הפרט להימנע מחשיפה או עלבון.
 כיבוד פרטיותו של הזולת.
זכות הפרט להימנע מחשיפה.
במידה והתופעה תתרחש:
א. תתקיים שיחת הבהרה עם התלמיד.
ב. מכשיר ההקלטה / צילום יוחרם.
ג. התלמיד יושעה מבית הספר על פי שיקול הדעת של הצוות החינוכי ויינתן דיווח לגורמי החוק ולפיקוח.
ד. הורי התלמיד יוזמנו לשיחה עם הצוות החינוכי.
ה. הקלטה או צילום של מורה בעת שיעור אסורה בתכלית האיסור.
  חזור
דף הבית | צור קשר הוסף למועדפים | הפוך לדף הבית
בית ספר הרצוג - נתניה    אשר 5  נתניה     טלפון: 09-8344844   פקס: 09-8331876   דואר אלקטרוני: herzogschool85@gmail.com
 
 
בניה וקידום אתרים בית ספריים